„ДИКОМ ООД“ сключи договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост

На 03.07.2023 г. „ДИКОМ ООД“ сключи договор за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-3.005-1442-C01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU.

Целта на процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Очакваният ефект e чрез подкрепата по процедурата да се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии в дейността на предприятията и да се подобри готовността им за последващо възприемане на технологии от Индустрия 4.0.

Внедряването на информационни и комуникационни технологии и решения – създаване на онлайн магазин, изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа и внедряване на система за автоматично архивиране на документи – ще допринесат за ускоряване на прехода към цифровизация на „ДИКОМ ООД“ и ще осигурят повишаване нивото на дигитализация във фирмата. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ, следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие и развитие на потенциала за устойчивост и растеж.

Обща стойност: 19 800 лв., европейско финансиране

Начало: 03.07.2023 г.
Край: 03.07.2024 г.

В резултат от изпълнението на проекта, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост, „ДИКОМ“ ООД създаде онлайн магазин, изгради система за защита на информацията в локална мрежа и система за архивиране на информация.
Чрез подкрепата по процедурата се повиши нивото на интеграция на дигиталните технологии във фирмата. Инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на фирмата.