Добри и безопасни условия на труд

 
 

Фирма „ДИКОМ“ ООД сключи договор на 01.06.2017 г. и започна изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Фирма „ДИКОМ“ ООД приключи успешно изпълнението на проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
На 10.08.2018 г. се проведе публична презентация за информиране на заинтересовани страни и партньори относно целите, дейностите и резултатите от проекта.

Проектът BG05M9OP001-1.008-0799 „Добри и безопасни условия на труд в ДИКОМ ООД“ постигна заложената цел: "Да се подобри работната среда в ДИКОМ ООД, чрез осигуряването на ДБУТ и с въвеждане на ефективни форми за управление на човешките ресурси, което да подобри качеството на работните места."

Специфичните цели на проекта са:
1. Увеличаване броя на обхванатите заети в ДИКОМ ООД с нови практики за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд;

2. Да се подобри производителността на труда и ресурсната ефективност, чрез подобряване на организацията на работа и оптимизация на системата за човешки ресурси?

3. Да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд, подобряване на професионалния, здравния и социален статус на работниците?

4. Да се подобри организацията на трудовите процеси и условията на труд за работещите над 54г. за осигуряване на удовлетворяващ и продължителен трудов живот.

Посочените цели бяха постигнати, чрез реализирането на следните дейности:
Дейност 1: Разработване и въвеждане на системи за организация на труда, управление и развитие на човешките ресурси?

Дейност 2: Осигуряване на средства за колективна защита за подобряване условията на труд?

Дейност 3: Доставка на лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в ДИКОМ ООД?

Дейност 4: Ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в ДИКОМ ООД?

Дейност 5: Организация и управление на проекта?

Дейност 6: Oсигуряване на информиране и публичност по проекта?

Чрез реализацията на тези дейности се постигнаха следните резултати: - бяха внедрени 4 различни и изключително важни за развитието и управлението на човешките ресурси в предприятието системи - разработена и внедрена система за управление и развитие на човешките ресурси; иновативна система за организация на труда, насочена към повишаване на производителността и опазване на околната среда; внедрена софтуерна система за управление на човешките ресурси; внедрена система за контрол на достъпа и работното време на служителите. Благодарение на това се постави нов по-висок стандарт както в организацията на труда и ресурсната ефективност на предприятието, така и в грижата за работещите;

- Благодарение на доставката и монтажа на планираните колективни предпазни средства се подобриха параметрите на работната среда и се постигна оптимално ниво на здраве и безопасност на работещите;

- Подобрени ЗБУТ, намален брой трудови злополуки и професионални заболявания, обновени СРО и ЛПС на служителите, съобразени със специфичните им нужди и потребности, подобрена индивидуалната защита и безопасност при труд;

- Бяха ремонтирани две помещения за хранене и отдих, обзаведени и оборудвани, съобразно нуждите на служителите и в съответствие с най-новите изисквания, в които пълноценно ще почиват и обядват? 2 беседки и 1 помещение за активна почивка и спорт.

Стойност на проекта 243 748,20 лева
Финансиране от ЕС:
ЕСФ - 207 185,97лева
Национално финансиране - 36 562,23 лева